نتیجه برگزاری مزایده مورخ 1402/08/24

عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده مورخ 1402/08/24

جهت مشهاده به لینک زیر:

https://codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=FZayAicUsKocQQQaQQQuQQQaQQQnVOP1cg%3d%3d&rt=2&let=11&ct=0&ft=-1

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید