شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
سرمایه شرکت

آخرين سرمايه شركت 675ر10 ميليارد ريال (شامل تعداد000ر000ر675ر10سهم ، به ارزش اسمي هر سهم 000ر1 ريال ) تا تاريخ 1395/04/10 مي باشد. روند تغييرات سرمايه شرکت در سال هاي اخير به شرح جدول زير مي باشد:

تاریخ افزایش سرمایه درصدافزایش سرمایه سرمایه جدید (میلیارد ریال) محل افزایش سرمایه
1375/11/28 043ر2 3 اندوخته و آورده نقدی
1376/04/28 100 6 آورده نقدی
1378/04/28 20 7/2 آورده نقدی
1382/09/30 200 21/6 آورده نقدی و مطالبات حال شده
1384/04/12 529ر4 000ر1 آورده نقدی و مطالبات حال شده
1386/06/31 15 150ر1 مطالبات حال شده
1387/04/01 52 750ر1 آورده نقدی و مطالبات حال شده
1390/01/25 71/4 000ر3 آورده نقدی و مطالبات حال شده
1391/03/18 103 100ر6 سود انباشته و اورده نقدی
1395/04/10 75 10,675 سودانباشته