شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
اعضاء هیات مدیره
اعضاي هيأت مديره به نمايندگي آقاي سمت
شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا  كامران كريمي
مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره 
شرکت مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا عليرضا محمدپورتروان
عضو موظف هيات مديره
 شرکت بازرگانی و توسعه صنعتی نیوان ابتکار مهدی محمد رضایی  نايب رئيس هیات مدیره 
 شركت ايراني توليد اتومبيل(سايپا)
حميدرضا بهروان
عضو غيرموظف هيات مديره