شرکت گروه سرمایه گذاری سایپاسرمایه گذاری به تفکیک بخش های اصلی
به تاریخ96/06/31
مبلغ درصد کل
1 سهام شرکت های بورسی و فرابورسی             10,126,724 78
2 سرمایه گذاری های غیر بورسی 2,956,782 22
جمع کل سرمایه گذاری ها 13,083,506 100