شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
تاريخچه شرکت 

شركت گروه سرمايه گذاري سايپا در تاريخ1/10 /1344 تحت نام شرکت سهامي ديروپ ايران تاسيس و در اداره ثبت شرکتهاي تهران به شماره 10346 مورخ5 /1344/10به ثبت رسيد و تحت پروانه بهره برداري به شماره 26818 مورخ1347/6/19 صادره از وزارت صنايع بهره برداري از کارخانه با ظرفيت اسمي سالانه 500ر1 تن انواع رنگها و 500 تن رزين در سال آغاز گرديد. در تاريخ 1361/08/13نام شركت به صنايع رنگ و رزين طيف سايپا تغيير يافت. بر اساس تصميمات گروه خودروسازي سايپا (واحد تجاري اصلي )به منظور ايجاد يک شرکت تخصصي در زمينه مديريت بازار سرمايه طبق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1383/11/17نام شرکت از صنايع رنگ و رزين طيف سايپا به شرکت سرمايه گذاري سايپا وطبق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1390/07/23 نام شركت به گروه سرمايه گذاري سايپا تغيير يافت .