شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا

گزارش سال 1393 :
گزارش فعاليت هيات مديره سال 1393- بخش اول حجم فایل 6.24 Mb Download
گزارش فعاليت هيات مديره سال 1393- بخش دوم حجم فایل 4.75 Mb Download
گزارش سال 1392 :
گزارش هيات مديره به مجمع ، سال 1392 بخــش اول حجم فایل 3.6 Mb Download
گزارش هيات مديره به مجمع ، سال 1392 بخــش دوم حجم فایل 3.2 Mb Download
گزارش سال 1391 :
گزارش هيات مديره به مجمع ، سال 1391 بخــش اول حجم فایل 2.5 Mb Download
گزارش هيات مديره به مجمع ، سال 1391 بخــش دوم حجم فایل 3.4 Mb Download
گزارش سال 1390 :
گزارش هيات مديره به مجمع ، سال 1390 حجم فایل 1.1 Mb Download