شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
معرفی ترکیب سهامداران


نام سهامدار
96/06/3۱
درصد مالکیت تعداد سهام تحت تملک
شرکت  سایپا 68.51 7.314.074.155
شرکت ایرانی تولید اتومبیل  سایپا 4.8 512.616.423
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری  بانک کشاورزی 2 196.931.685
سایرین 24.7 2.651.377.737
جمع 100 10.675.000.000