شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
پيام هيات مديره 

پاسداري از دارايي هاي شركت و افزايش ثروت سهامداران و تأمين سود پايدار و رو به رشدبا استفاده از فرصت هاي سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف اقتصادي و بازار سرمايه و بكارگيري نيروي انساني مجرب و همچنين تأمين مالي و بازار گرداني سهام مربوط به گروه سرمايه گذاري و خودرو سازي سايپا و توجه به مسئوليت هاي اجتماعي، سرلوحه برنامه هاي هيئت مديره گروه سرمايه گذاري سايپا مي باشد. با توجه به تمركز سرمايه گذاري هاي شركت در صنعت خودرو و بحراني كه در سال گذشته گريبان اين صنعت را گرفته بود، گزارش پيش روي نمايانگر تلاش هيئت مديره در جهت بهبود ساختار مالي و تركيب سرمايه گذاريها و افزايش ارزش دارايي هاي شركت مي باشد.

نيل به اهداف فوق جز با حمايت و ياري سهامداران محترم ميسر نبوده و اميدوار است در آينده نيز سهامداران ارجمند رهنمودهاي خود را در پيش برد برنامه هاي آتي از هيئت مديره دريغ نفرمايند.