شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
soratemaali.pdf
صورتهاي مالي

گزارش سال 1395 :
گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 حجم فایل4.4 Mb Download
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 حجم فایل500 Kb Download
یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 حجم فایل0.97 Kb Download
گزارش سال 1394 :
گزارش صورتهای مالی ، سه ماهه سال 1394 حجم فایل72.9 Kb Download
گزارش صورتهای مالی ، نه ماهه سال 1394 حجم فایل80.9 Kb Download
گزارش صورتهای مالی حسابرسی شده ، شش ماهه 1394 حجم فایل0.97 Kb Download
گزارش سال 1393 :
گزارش صورتهای مالی ، 12 ماهه سال 1393 حجم فایل 82.1 Kb Download
گزارش صورتهای مالی ، نه ماهه سال 1393 حجم فایل 83.1 Kb Download
گزارش صورتهای مالی ، شش ماهه سال 1393  حجم فایل 8.2 Mb Download صورتهاي مالي حسابرسي شده سال 1393- بخش اول  حجم فایل 3.93 Mb Download
صورتهاي مالي حسابرسي شده سال 1393- بخش دوم  حجم فایل 3.20 Mb Download
گزارش سال 1392 :
گزارش صورتهای مالی ، سال 1392 بخــش اول حجم فایل 3.8 Mb Download
گزارش صورتهای مالی ، سال 1392 بخــش دوم حجم فایل 3.5 Mb Download
گزارش سال 1391 :
گزارش صورتهای مالی ، سال 1391 بخــش اول حجم فایل 3.8 Mb Download
گزارش صورتهای مالی ، سال 1391 بخــش دوم حجم فایل 4.0 Mb Download
گزارش سال 1390 :
گزارش صورتهای مالی ، سال 1390 حجم فایل 20.5 Mb Download