شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
معرفي چشم انداز و ماموريت شرکت
 • رسيدن به جايگاه سه شرکت برتر هلدينگ چند رشته اي
 • شرکت مورد اعتماد سرمايه گذاران داخلي
 • حضور فعال در بازارهاي سرمايه بين المللي
ماموريت شرکت
 • پاسداري از دارايي هاي شركت و افزايش ثروت سهامداران
 • تأمين سود پايدار و رو به رشدبا استفاده از فرصت هاي سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف اقتصادي و بازار سرمايه
 • بكارگيري نيروي انساني مجرب
 • تأمين مالي و بازار گرداني سهام مربوط به گروه سرمايه گذاري و خودرو سازي سايپا
 • توجه به مسئوليت هاي اجتماعي شرکت
برنامه های آتی شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
 •   ايجاد بستر مناسب براي دستيابي به اهداف برنامه هاي گروه سايپا
 •   استفاده از روشهاي نوين تامين منابع مالي
 •   بهبود سيستم هاي نظارتي بر عملکرد شرکت هاي تابعه و بازنگري در فعاليت فعلي آن ها و در صورت نياز تعيين مأموريت هاي جديد در آن ها متناسب با شرايط اقتصادي فعلي و چشم انداز آتي.
 •   توسعة فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري در طرح هاي جديد داراي توجيه اقتصادي و ارزش افزودة بالا.
 •   تسويه حساب هاي فيمابين جهت شفافيت بيشتر روابط مالي با شرکت هاي گروه.
 •   بهبود ساختار فعلي و ايجاد تنوع در پرتفوي سرمايه گذاري ها با هدف افزايش بازده و کاهش ريسک سرمايه گذاري ها