شرکت گروه سرمایه گذاری سایپاسرمایه گذاری به تفکیک بخش های اصلی
به تاریخ95/06/31
مبلغ درصد کل
1 سهام شرکت های بورسی و فرابورسی             9,051,895 78
2 سرمایه گذاری های غیر بورسی 2,594,999 22
جمع کل سرمایه گذاری ها 11,646,894 100