شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
اقدامات و فعالیتها
  • مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاست ها، اقدامات و سیستم هایی است که رفتار، نگرش و عملکرد کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد. مديريت منابع انساني رويكردي جامع به مديريت استراتژيك منابع كليدي سازمان يعني منابع انساني است. چشم انداز منابع انسانی
  •   تامین و نگهداری و توسعه نیروی انسانی اثربخش
  • ماموریت منابع انسانی
    • جذب کارکنانی با ویژگیهای شخصیتی و تحصیلی و تخصصی و با استعداد که خدمات مفید ارائه دهند.
    • آماده سازی کارکنان برای مشاغل ارزنده و پربازده با ارتقاء مهارتها و مسئولیت پذیری.
    • برخورد متعهدانه نسبت به کارکنان با شناسایی و تامین نیازهای کارکنان به منظور ارائه بهتر خدمات.
  • استراتژیهای منابع انسانی
    • پیاده سازی نظامهای نوین مدیریتی
    • بهبود و توسعه سیستمهای منابع انسانی
    • نیروی انسانی ارزشی و توانمند و توسعه ارزشهای سازمانی
  • اهم فعالیتها و اقدامات منابع انسانی به شرح ذیل می باشد:
    • برنامه‌ريزي منابع انساني
    • بهبود مستمر ارزشهای اخلاقی و توسعه فرهنگ سازمانی
    • توسعه، بهسازی و افزایش بهره وری نیروی انسانی
    • مدیریت بهینه فرآیند تامین, تعدیل و برنامه ریزی سرمایه های انسانی
    • به روز رسانی ساختار سازمانی با توجه به اهداف و استراتژیهای کلان شرکت
    • گزينش داوطلبان واجد شرايط
    • توسعه نيروي انساني و آموزش
    • توجيه و آموزش دادن به كاركنان جدید الاستخدام
    • صدوراحكام كارگزيني ازقبيل دوره هاي آموزشي ،ارتقاء رتبه وگروه، عائله مندي واولاد ، انتصاب وجابجايي ، ،مدرك تحصيلي ، حق سرپرستي ، تغيير وضعيت استخدامي
    • بازنگري شرح وظايف كليه پستهاي سازماني باتصدي وبلاتصدي براساس چارت جديد
    • مديريت سیستم حقوق و دستمزد (چگونگي جبران خدمت كاركنان)
    • ارزيابي وبروزسازي تفويض اختيارمديران عالي ومياني
    • هماهنگي و اقدام در خصوص خريد وتهيه البسه استحقاقي کارکنان شركت
    • انعقاد قرارداد بيمه تامين وحفظ سلامت كاركنان و بيمه عمر و حادثه تكميلي با شركت کارگزاری بیمه سایپا
    • ارتقاء سطح بهداشت و سلامت کارکنان با مستقر نمودن پزشک معتمد در محل شرکت از آذرماه 93
    • انجام دوره ای معاينات پزشكي برای کلیه کارکنان
    • آموزشي با سرانه 6 ساعت براي هر نفر
    • ارزيابي عملكرد کارکنان
    • سنجش رضايت كاركنان
      • رضايت شغلي 60% در سطح شركت
      • انگيزش شغلي 63% در سطح شركت
      • تعهد سازماني 70% در سطح شركت
      • ميانگين رضايت كاركنان بر اساس رضايت شغلي و انگيزش
    • برگزاري جلسات ارتباط مستقيم كاركنان
      • مدير عامل و كاركنان : 6 جلسه در طي سال
      • شورای هماهنگی مدیران و روسا : ماهیانه ( یک جلسه در ماه )