شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
شرکت رویال صدف کیش(سهامی خاص)

شرکت رویال صدف کیش(سهامی خاص)در تاریخ 23/03/1380 تاسیس و تحت شماره 1140 مورخ 26/04/1380 در واحد ثبت شرکت و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است .حسب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/04/1390 نام شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش(سهامی خاص)به شرکت رویال صدف کیش (سهامی خاص ) تغییر یافته و مراتب آن در تاریخ 10/05/1390 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه ازاد کیش به ثبت رسیده است.ضمنا به موجب مصوب هیات مدیره به مورخ 15/06/1390 شعبه شرکت در تهران تاسیس گردیده که مراتب ان در تاریخ 02/08/1390 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده استو در نتاریخ 13/04/1391 طبق مصوبه جدید هیات مدیره به نشانی جدید منتقل شده است.با توجه به اینکه 100% از سهامشرکت به شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)در تاریخ 10/02/1391 منتقل شده است ، لذاشرکت رویال صدف کیش ازجمله شرکت های فرعی شرکت فوق محسوب میشود

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده 2 اساسنامه عبارت از اقدام به هرگونه عملیات سرمایه گذاری ، بازرگانی ، ساختمانی، مالی، خدماتی، مشاوره ای ، مدیریتی، پیمانکاری، واردات، صادرات، حمل و نقل، انبارداری، اخذ و اعطای نمایندگی مستقیما یا با مباشرت و یا با مشارکت حقوقی یا مدنی با سایر اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی یا خارجی میباشد.