شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
معرفی ترکیب سهامداران


نام سهامدار
93/09/30
درصد مالکیت تعداد سهام تحت تملک
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 75.51 4.606.110.000
شرکت بیمه ایران 2.29 139.690.000
شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن 1 61.000.000
سایرین 21.2 1.293.200.000
جمع 100 6.100.000.000