شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
شرکت انرژی گستر ساینا اروند

شرکت انرژی گستر ساینا اروند در تاریخ 1390/06/08 تحت شماره 2391 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی منطقه آزاد اروند(آبادان/ خرمشهر) به ثبت رسیده و در تاریخ 08/06/1390 فعالیت نموده است. .

فعالیت اصلی شرکت

الف)سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گازبه منظور تهیه و تولید نفت و گاز طبیعیو فرآورده های نفت و گاز و احداث پالایشگاه

ب)تهیه ، تولید و تامین تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و گاز و پتروشیمیو یا بخش های مرتبط با آن.

ج)ارایه خدمات فنی و مهندسی ، بازرگانی ، ساخت و اجرا و راه اندازی طرح ها و تجخیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی