شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
شركت ساختماني دهكده پاسارگاد(سهامي عام)

شركت ساختماني دهكده پاسارگاد(سهامي عام) در تاريخ 08/08/1370 به نام شركت خانه سازي اراك (سهامي خاص)تاسيس و در اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري تهران به شماره 86465 به ثبت رسيده است و از تاريخ 01/08/1370 شروع به فعاليت نموده است.


فعاليت اصلي شركت احداث بنا و مستغلات و هرگونه خدمات ساختماني و معاملات مربوط به آن بوده است. ادامه فعاليتهاي شركت بر اساس مصوبه مورخ 01/03/1373 كميته مالكيت سازمان گسترش و نوسازي ايران براي مدتي متوقف و كليه كاركنان و ساختمانهاي در جريان تكميل آن به شركت خانهسازي سكائي منتقل گرديد، سپس در تاريخ 15/06/1373 به موجب مصوبه مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده صاحبان سهام، كليه سهام و حقوق مالكانه شركت خانه سازي اراك (سهامي خاص) به شركت ايراني توليد اتومبيل( سايپا) انتقال يافته است.


بموجب صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ 15/12/1373 نام شركت خانه سازي اراك (سهامي خاص) به شركت طراحي، مهندسي، ساخت و تامين اقلام ايده خودرو تغيير يافت و اساسنامه جديد شركت پس از انجام اصلاحات لازم در اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري تهران به ثبت رسيد و موضوع آن متناسب با فعاليت جديد شركت تعيين گرديد و بر اساس صورتجلسه هيئت مديره وقت و صورتجلسه مجمع شركت در تاريخ 31/06/1377 كليه فعاليتهاي شركت متوقف و كليه داراييها و بدهيها به شركت مهندسي و مشاور سازه گستر منتقل و مقرر گرديد كه از همان تاريخ كليه فعاليتهاي شركت متوقف و راكد گردد و در راستاي توقف فعاليت، اين شركت هيچگونه قرارداد جديدي در خصوص خريد قطعات خودرو منعقد ننمايد، ضمناً كليه قراردادهاي منعقده با سازندگان از طريق تنظيم صورتجلسه سه جانبه به شركت سازهگستر منتقل گرديد. بدين ترتيب كليه فعاليتهاي شركت متوقف و قراردادها، نيروي انساني و كليه حسابهاي مرتبط با آن به شركت سازه گستر انتقال يافت.


در سال مالي 1384 طي موافقت نامه شماره167714/1178/10 مورخ 27/09/1384 فيمابين شركت ايراني توليد اتومبيل(سايپا) و شركت سرمايهگذاري سايپا سهام شركت ايده خودرو بر اساس گزارش كارشناس رسمي دادگستري به شركت سرمايه گذاري سايپا فروخته شد كه در سه ماه آخر سال 1384 و سال 1385 نسبت به خريد و فروش سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس مبادرت و بموجب صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ 28/11/1385 نام شركت طراحي، مهندسي، ساخت و تامين اقلام ايده خودرو به شركت ساختماني دهكده پاسارگاد(سهامي عام) تغيير يافت و موضوع فعاليت آن متناسب با فعاليت جديد شركت تعيين گرديد و اساسنامه جديد شركت پس از اصلاحات لازم در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيد و عملاً فعاليت شركت بر اساس اساسنامه جديد از سال 1386 آغاز گرديد.


مرکز اصلي شرکت واقع در کرج، عظيميه، ميدان بعثت، خيابان سرو شمالي ، خيابان زنبق 14، پلاک 2 منتقل و در تاريخ 27/7/87 تحت شماره 16487 در اداره ثبت شركتهاي كرج به ثبت رسيد

فعالیت اصلی شرکت

فعاليت اصلي شركت به موجب ماده 3 اساسنامه به شرح ذيل ميباشد:

1- تهيه زمين و املاك اعم از عرصه و اعيان به روشهاي مختلف معمول شامل خريد، اجاره به شرط تمليك و يا مشاركت با افراد حقيقي و حقوقي و يا غيره به منظور اجراي پروژه هاي ساختماني.