گزارش کنترل های داخلی در تاریخ 1400/12/29

گزارش کنترل های داخلی تهیه شده محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ 1400/12/29 می باشد.

جهت مشاهده به لینک: https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=SvGs5YnGKJq1ByYzReoTNQ%3d%3d&rt=2&let=90&ct=0&ft=-1

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

فایل ها

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید