صورت های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی عام)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402 شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (حسابرسی شده)

جهت مشاهده به لینک:https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=sCJvB8Ar0d6JJxJoW7I95w%3d%3d&rt=5&let=6&ct=0&ft=-1

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

فایل ها

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید