صورتهای مالی سال منتهی به 1402/12/29 شرکت انرژی گستر ساینا اروند (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402 شرکت انرژی گستر ساینا اروند(حسابرسی شده )

جهت مشاهده به لینک:https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=oLn42eDsrtVEO9KvSUsjDg%3d%3d&rt=2&let=6&ct=0&ft=-1

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

فایل ها

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید