تاریخچه و معرفی شرکت

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا در تاریخ 1344/1/10 تحت نام شرکت سهامی دیروپ ایران تاسیس و در اداره ثبت شرکت‌های تهران به شماره 10346 مورخ 1344/10/5 به ثبت رسید و تحت پروانه بهره برداری به شماره 26818 مورخ 1347/6/19 صادره از وزارت صنایع بهره برداری از کارخانه با ظرفیت اسمی سالانه 500 ر1 تن انواع رنگها و 500 تن رزین در سال آغاز گردید. در تاریخ 1361/08/13 نام شرکت به صنایع رنگ و رزین طیف سایپا تغییر یافت. بر اساس تصمیمات گروه خودروسازی سایپا (واحد تجاری اصلی) به منظور ایجاد یک شرکت تخصصی در زمینه مدیریت بازار سرمایه طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1383/11/17 نام شرکت از صنایع رنگ و رزین طیف سایپا به شرکت سرمایه گذاری سایپا و طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/07/23 نام شرکت به گروه سرمایه گذاری سایپا تغییر یافت.

 

 

اخبار و اطلاعیه ها

آرشیو