مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29

جهت مشاهده به لینک:https://codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=%2bNU3weOlQQQaQQQkgTxxuEvLchgQ%3d%3d&rt=2&let=16&ct=0&ft=-1

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

تصاویر

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید